Tjänster

Våra tjänster

FaciliTec erbjuder brett utbud av tjänster och lösningar - sammansatta med skräddarsydda och flexibla lösningar efter våra kunders behov och önskemål. Här är en översikt över några av våra tjänster.

Vår leverans

Facility management

FaciliTec är en ledande leverantör av Facility Management-tjänster som specialiserar sig på att erbjuda skräddarsydda lösningar för organisationers fastighetsbehov. Våra omfattande tjänster syftar inte bara till att säkerställa att en organisations fastigheter fungerar smidigt och effektivt, men också till att leverera betydande kostnadsbesparingar.

 • Fastighetsskötsel och Underhåll: Vi erbjuder regelbundet underhåll och skötsel av byggnader och infrastruktur för att säkerställa säkerhet och driftsstabilitet.
 • Säkerhet: Vi implementerar avancerade säkerhetslösningar, inklusive övervakningssystem och åtkomstkontroll, för att skydda byggnader och dess invånare.
 • Lokalvård: Vi hanterar daglig städning och rengöring av inomhusutrymmen för att skapa en ren och hygienisk arbetsmiljö.
 • Energihantering: Genom övervakning och optimering av energiförbrukningen hjälper FaciliTec organisationer att minska sina energikostnader och miljöpåverkan.
 • Space Planning och Optimering: Vi arbetar med att optimera användningen av tillgängligt utrymme, vilket kan inkludera omplacering av arbetsplatser och skapande av effektiva arbetsutrymmen.
 • Tekniskt Underhåll: Vi tar hand om underhåll och reparation av tekniska system såsom värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem samt elsystem.
 • Miljö och Hållbarhet: Vi främjar miljöhänsyn genom avfallshantering, återvinning och implementering av energieffektiva lösningar.
 • Projektledning: Vi kan hantera olika fastighetsrelaterade projekt, inklusive renoveringar och installation av ny utrustning, för att säkerställa att projekten slutförs framgångsrikt.

FaciliTecs Facility Management-modell är utformad för att inte bara skapa en trygg, ren och effektiv arbetsmiljö, utan också för att leverera betydande kostnadsbesparingar genom smarta och hållbara metoder, system och lösningar.

Fastighetsförvaltning

FaciliTec erbjuder professionell och skräddarsydd fastighetsförvaltning som syftar till att optimera värdet och driften av kommersiella fastigheter. Vårt erfarna team av fastighetsförvaltare och tekniska experter arbetar nära våra kunder för att säkerställa att deras fastigheter är välskötta, hållbara och skapar en positiv upplevelse för de som använder dem. Här är några nyckelaspekter av våra fastighetsförvaltningstjänster:

 • Teknisk Drift och Underhåll: Vi tar hand om den tekniska driften och underhållet av fastigheten, inklusive regelbundna inspektioner, förebyggande underhållsåtgärder och reparationer för att säkerställa att alla system och utrustning fungerar optimalt.
 • Fastighetsövervakning: Vi övervakar fastigheten dygnet runt genom avancerade övervakningssystem och genomför regelbundna säkerhetsrondor för att säkerställa att fastigheten är säker och skyddad mot alla typer av risker.
 • Hyresadministration: Vi hanterar hyresadministrationen, inklusive fakturering, inkassoverksamhet och hantering av kontrakt. Vi ser till att hyresgästerna följer kontraktsvillkoren och att betalningar tas emot i tid.
 • Kundservice: Vi tillhandahåller högkvalitativ kundservice till både fastighetens ägare och hyresgäster. Vi hanterar alla förfrågningar och ärenden snabbt och professionellt för att säkerställa hög kundnöjdhet.
 • Hållbarhetsstrategier: Vi utvecklar och implementerar hållbarhetsstrategier för att minska fastighetens miljöpåverkan och optimera energiförbrukningen. Detta inkluderar användning av förnybara energikällor och energieffektiviseringsåtgärder.
 • Renoveringsprojekt: Vi planerar och övervakar renoverings- och uppgraderingsprojekt för att säkerställa att de utförs effektivt, inom budget och i enlighet med fastighetens långsiktiga mål.

Genom att outsourca fastighetsförvaltningen till FaciliTec kan fastighetsägare och investerare vara säkra på att deras tillgångar hanteras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Vår expertis och erfarenhet säkerställer att fastigheter är i bästa möjliga skick och genererar långsiktig lönsamhet och tillfredsställelse för alla parter.

Vaktmästartjänster

FaciliTec erbjuder omfattande vaktmästartjänster som är designade för att skapa trygga och välskötta fastigheter. Vår dedikerade personal och professionella tillvägagångssätt säkerställer att byggnader och anläggningar hanteras på ett effektivt, säkert och välkomnande sätt. Här är några av nyckelaspekterna av våra vaktmästartjänster:

 • Fastighetsskötsel: Våra vaktmästare ansvarar för daglig skötsel och underhåll av fastigheten, inklusive rengöring, sophantering, bevattning, snöröjning och gräsklippning. Vi ser till att fastigheten alltid är ren och snygg.
 • Säkerhet och Övervakning: Vi tillhandahåller säkerhetstjänster såsom övervakning av CCTV-kameror, kontroll av åtkomstsystem, och ronderingar för att säkerställa att fastigheten är säker och skyddad mot inkräktare och skadegörelse.
 • Driftövervakning: Våra vaktmästare övervakar tekniska system och utrustning i fastigheten för att identifiera potentiella problem tidigt och vidta åtgärder för att förhindra störningar i driften.
 • Kundservice: Våra vaktmästare agerar som frontlinjepersonal och erbjuder en vänlig och professionell service till boende och besökare. Vi hanterar frågor och förfrågningar på ett effektivt sätt för att skapa en positiv upplevelse för alla som besöker fastigheten.
 • Underhållsåtgärder: åra vaktmästare utför mindre underhållsåtgärder och reparationer vid behov, exempelvis byte av lampor, justering av dörrar och fönster, samt hantering av mindre snickeri- och VVS-problem.
 • Miljövänliga Praxis: : Vi integrerar miljövänliga metoder i våra vaktmästartjänster, inklusive användning av miljövänliga rengöringsmedel och energieffektiva metoder för att minska vår miljöpåverkan.

Våra vaktmästare är noggrant utbildade och engagerade i att skapa en trygg och trivsam miljö för alla som vistas eller arbetar i fastigheten. Med FaciliTecs vaktmästartjänster kan du vara säker på att din fastighet kommer att vara i goda händer och att allt kommer att skötas professionellt och noggrant.

Tekniskt underhåll

FaciliTec erbjuder högkvalitativt tekniskt underhåll för att säkerställa att era anläggningar fungerar smidigt och effektivt. Vårt tekniska underhållsteam är specialiserat på att hantera olika tekniska system och installationer, och vi strävar efter att erbjuda pålitliga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Här är några viktiga aspekter av vårt tekniska underhåll:

 • Preventivt Underhåll: Vi implementerar preventiva underhållsprogram för att förebygga fel och minimera driftstopp. Genom regelbunden inspektion och underhåll av installationer kan vi identifiera potentiella problem innan de blir stora och dyrbara.
 • Reparations- och Felsökningstjänster: Våra erfarna tekniker är snabba att svara på akuta problem och genomföra snabba reparationer. Vi använder avancerad felsökningsteknik och högkvalitativa reservdelar för att säkerställa att utrustningen återställs till full funktionalitet.
 • Utrustningsuppgradering och Ersättning: Vid behov genomför vi uppgraderingar av befintlig utrustning eller ersättning av föråldrade system med moderna och energieffektiva alternativ för att öka prestandan och minska energiförbrukningen.
 • Energi- och Miljöhantering: Vi hjälper våra kunder att optimera sina energisystem och minska sin miljöpåverkan genom att implementera energibesparande åtgärder och gröna teknologier.
 • Dokumentation och Rapportering: Vi håller noggranna dokument över alla utförda inspektioner, reparationer och underhållsåtgärder. Dessutom tillhandahåller vi detaljerade rapporter till våra kunder för att hålla dem informerade om statusen på deras installationer och system.
 • Utbildning och Konsultation: Vi erbjuder utbildning till kundens personal och ger teknisk rådgivning för att optimera användningen av utrustning och förbättra systemens livslängd.

Med vårt tekniska underhåll hjälper FaciliTec våra kunder att hålla sina anläggningar i toppskick, vilket minskar driftstörningar, ökar effektiviteten och sparar kostnader på lång sikt. Vår dedikerade tekniska personal är redo att möta era tekniska underhållsbehov på ett professionellt och effektivt sätt.

Energirådgivning

Energirådgivning från FaciliTec är skräddarsydd för att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin energianvändning och minska sina kostnader samtidigt som de bidrar till en hållbar miljö. Genom våra erfarna energirådgivare erbjuder vi expertis och lösningar som optimerar energiförbrukningen och minimerar miljöpåverkan. Här är några nyckelkomponenter i vår energirådgivningstjänst:

 • Energianalys och Utvärdering: Våra experter utför en noggrann analys av företagets energiförbrukning och utvärderar befintliga system och apparater för att identifiera energieffektiviseringsmöjligheter.
 • Skräddarsydda Energilösningar: Vi utvecklar skräddarsydda energieffektiviseringslösningar som passar företagets specifika behov och mål. Det kan inkludera implementering av energisparande teknologier, uppgradering av belysningssystem, optimering av HVAC-system och användning av förnybara energikällor.
 • Kostnadsanalys och Besparingar: Vi genomför en detaljerad kostnadsanalys för att visa företaget vilka besparingar som kan göras genom att implementera våra föreslagna energilösningar. Detta inkluderar även beräkningar av potentiella investeringskostnader och återbetalningstider.
 • Implementering och Uppföljning: Efter att energilösningarna har valts implementerar vi dem noggrant och ger stöd under hela processen. Vi följer upp och övervakar energiförbrukningen för att säkerställa att besparingar uppnås som förväntat.
 • Utbildning och Medvetenhet: Vi erbjuder utbildning och medvetandehöjande åtgärder för att involvera företagets personal och öka medvetenheten om energibesparings principer och bästa praxis.

Genom att samarbeta med FaciliTec för energirådgivning kan företag inte bara minska sina energikostnader, utan också göra en positiv inverkan på miljön genom att minska sin koldioxidutsläpp och främja en hållbar energianvändning.

Lokalvård

FaciliTec erbjuder omfattande lokalvårdstjänster som är utformade för att skapa renare, säkrare och mer trivsamma arbetsmiljöer. Våra lokalvårdstjänster är skräddarsydda för att möta de unika behoven hos varje klient och strävar efter att upprätthålla högsta standarder för hygien och underhåll. Här är några nyckelkomponenter i våra lokalvårdstjänster:

 • Lokalvård: Vi erbjuder daglig, periodisk eller specialiserad städning beroende på kundens krav. Det inkluderar allt från allmän städning av kontorsutrymmen till djuprengöring av kök, toaletter och andra kritiska områden.
 • Golvvård: Vi tar hand om olika golvtyper inklusive mattor, trägolv, kakel och sten. Detta inkluderar städning, polering, vaxning och behandlingar för att bibehålla golvets skick och livslängd.
 • Fönsterputsning: Vi erbjuder professionell fönsterputsning både inomhus och utomhus för att säkerställa klara och rena fönster, vilket bidrar till en ljusare och mer inbjudande arbetsmiljö.
 • Skräddarsydda Tjänster: Vårt team kan skräddarsy tjänster efter specifika krav, inklusive specialrengöring efter renoveringar eller evenemang, saneringstjänster och mycket mer.
 • Miljövänliga Produkter: Vi använder miljövänliga rengöringsprodukter och metoder för att minska miljöpåverkan och skapa en hälsosam arbetsplats för alla.
 • Utbildning och Kvalitetssäkring: Vår personal får noggrann utbildning för att säkerställa att de förstår de senaste teknikerna och säkerhetsstandarderna. Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att våra tjänster håller högsta standard.

Oavsett om det är kontor, kommersiella fastigheter, sjukhus eller andra typer av arbetsplatser, strävar FaciliTec efter att skapa en ren och välkomnande miljö där människor kan trivas och vara produktiva. Vår lokalvård går utöver det grundläggande för att göra arbetsmiljön till en plats där människor trivs och presterar sitt bästa.

Personalrestaurang

The Market by FaciliTec är inte bara en personalrestaurang; det är en unik matupplevelse skapad exklusivt för de anställda inom det specifika företaget eller organisationen. Vår filosofi är att erbjuda bekväm och näringsrik mat av högsta kvalitet, inramad av en varm och inbjudande atmosfär.

 • Exklusivitet: The Market by FaciliTec är exklusivt till för de anställda och är en plats där gemenskap och arbetsliv smälter samman i varje smakupplevelse.
 • Mångsidig Meny: Vår mångsidiga meny omfattar allt från gourmeträtter till hälsosamma alternativ och specialrätter för dem med särskilda kostbehov.
 • Kostnadseffektivitet: Vi strävar efter att erbjuda prisvärda alternativ, vilket gör det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder att njuta av högkvalitativ mat varje dag.
 • Särskilda Erbjudanden och Rabatter: Våra kunder förtjänar det bästa, och därför erbjuder vi regelbundna specialerbjudanden och lojalitetsprogram för att göra varje besök minnesvärt.
 • Hälsa och Näringsinnehåll: Vi är engagerade i att erbjuda hälsosamma alternativ och tillhandahåller näringsinformation så att våra kunder kan göra medvetna matval.
 • Anpassning efter Kultur och Smak: The Market by FaciliTec är känd för att anpassa vårt utbud efter den kulturella mångfalden och smakpreferenserna hos våra kunder, vilket skapar en matupplevelse som är unik för varje individ.
 • Miljövänliga Initiativ: Vi är stolta över våra miljövänliga initiativ, inklusive återvinning, minskning av plastanvändning och användning av ekologiska eller lokalproducerade råvaror för att minska vår påverkan på miljön.
 • Flexibla Öppettider: För att möta våra anställdas behov har The Market by FaciliTec flexibla öppettider, inklusive tidiga morgnar för frukost och sena kvällar för skiftarbetare.

Välkommen till The Market by FaciliTec, där varje måltid är en resa av smaker och varje besök är en möjlighet att skapa minnesvärda stunder tillsammans.

Kontakta oss

Kontakta vår växel på tel. +46 (0) 8 678 66 00 eller hitta kontaktuppgifter till de olika avdelningarna här

Kontakt