En dam i en Facilitec-t-shirt utför trädgårdsarbete. Bilden är tagen rakt ovanför busken. Foto.

Förnuftig hållbarhet inom anläggningsförvaltning

Ordet "hållbarhet" håller på att bli lite slitet, men vi som jobbar inom facility management måste fortfarande jobba hårdare och hårdare för att prioritera våra hållbarhetsmål.

De företag som prioriterar hållbar utveckling kommer att bli framtidens vinnare. Inte bara för att andra tycker att det är bra, utan för att det är nödvändigt för planetens existens. Därför behöver alla företag smarta facility management-tjänster för att lösa små och större behov på ett hållbart sätt.

Allt högre fokus

Hållbarhet definieras som att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Allt fler intressenter ställer hårdare krav på att företagen ska ta sin del av ansvaret och allt fler blir mer bekymrade över hur deras verksamhet påverkar miljö, sociala förhållanden och ekonomi.

FaciliTec har definierat åtta mål som utgör vår egen hållbarhetsstrategi. Ambitionerna för hållbarhetsarbetet är att bidra till att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Det finns tre dimensioner som är avgörande för att planeten, samhället och individen ska lyckas:

1. Klimat/miljö: Företag som prioriterar hållbarhet, tänker miljö snarare än vinst. De minskar sitt eget fotavtryck och hjälper till att minska andras.

2. Økonomi: Många tror att hållbarhetssatsningar innebär ökade kostnader, men det är fullt möjligt att sätta hållbarhet i ett samhällsekonomiskt gynnsamt perspektiv.

3. Sociala förhållanden: Hållbarhet handlar om att bidra till samhället som helhet – lokalt och globalt. Till exempel arbetsvillkor som gynnar individen och samhället i stort.

Et tre som går opp mot solen omkranset av vinduer og betong. Bildet er tatt fra under treet inntil betongen og opp. Foto

«Hållbarhet definieras som att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter..»

Mer centralt inom facility management

Företagens verksamhet påverkar miljön, sociala förhållanden och större ekonomiska förutsättningar. På samma sätt påverkar samma dimensioner verksamheterna. Det är anledningen till att allt fler företag flyttar hållbarhetssatsningar längre upp på agendan.

Facility management handlar också allt mer om miljö och hållbarhet. FM kombinerar människor, lokaler, processer och teknik samt metoder och verktyg som kan gynna både planeten, samhället och individen. Behovsbaserat underhåll med noggrant utvalda miljövänliga produkter är ett bra exempel. Att fokusera på att minska energiförbrukningen i kommersiella byggnader är en annan. Dessutom kan nämnas smart vattenförbrukning, korrekt användning av kemiska produkter, socialt ansvar vid inköp, kvalitetssystem som ISO och att se avfall som en resurs samt att ha välutvecklade avfallskoncept och källsorteringsprogram.

I praktiken skapar hållbarhet inom facility management en effektiv verksamhet, eftersom hållbarhetssatsningen sätts i system. FM har som sitt primära mål att samordna tjänstebehov, efterfrågan och utbud. Om detta sätts i sammanhanget med ISO 14001 blir det ett kraftfullt verktyg som synliggör investeringen, sätter upp mål för investeringen och åtgärder samt följer upp investeringen.

Hörnet av taket på en byggnad sett från insidan. Dagsljuset lyser in genom takfönstret och skiner på fönstren längs båda sidorna. Foto

Kontakta oss

Kontakta vår växel på tel. +46 (0) 8 678 66 00 eller hitta kontaktuppgifter till de olika avdelningarna här

Kontakt