En dame i Facilitec t-skjorte driver med gartnerarbeid. Bildet er tatt fra rett over busken. foto

Fornuftig bærekraft innen facility management

«Bærekraft»-ordet er i ferd med å bli litt slitt, men vi som jobber med facility management må allikevel stå på stadig hardere for å prioritere våre bærekraftsmål.

De virksomhetene som prioriterer bærekraftig utvikling vil være fremtidens vinnere. Ikke bare fordi andre synes det er bra, men fordi det er nødvendig for klodens eksistens. Derfor trenger alle virksomheter smarte facility management-tjenester for å løse små og større behov bærekraftig.

Stadig høyere fokus

Bærekraft er definert som å møte dagens behov uten å gå på akkord med mulighetene til fremtidige generasjoner. Stadig flere interessenter stiller strengere krav til at virksomheter bærer sin del av ansvaret, og stadig flere blir mer opptatt av hvordan aktivitetene deres påvirker miljøet, sosiale forhold og samfunnsøkonomien.

FaciliTec har definert åtte mål som utgjør vår egen bærekraftstrategi. Ambisjonene for bærekraftarbeidet er å bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer.

Det er tre dimensjoner som er kritisk for at kloden, samfunnet og enkeltindividet skal lykkes:

1. Klima/miljø: Virksomheter som prioriterer bærekraft, tenker miljø fremfor profitt. De reduserer eget fotavtrykk og bidrar til å redusere andres.

2. Økonomi: Mange tenker at bærekraftinitiativer medfører økte kostnader, men det er fullt mulig å sette bærekraft inn i et samfunnsøkonomisk gunstig perspektiv.

3. Sosiale forhold: Bærekraft handler om å bidra til samfunnet som helhet – lokalt og globalt. For eksempel arbeidsvilkår som kommer enkeltindividet og samfunnet som helhet til gode.

Et tre som går opp mot solen omkranset av vinduer og betong. Bildet er tatt fra under treet inntil betongen og opp. Foto

«Bærekraft er definert som å møte dagens behov uten å gå på akkord med mulighetene til fremtidige generasjoner.»

Mer sentralt innen facility management

Virksomheters aktiviteter påvirker miljøet, sosiale forhold og større økonomiske forhold. På samme måte påvirker de samme dimensjonene virksomhetene. Det er grunnen til at stadig flere bedrifter flytter bærekraftinitiativer lengre opp på agendaen.

Facility management handler også stadig mer om miljø og bærekraft. FM kombinerer mennesker, lokaler, prosesser og teknologi, samt metoder og verktøy som kan komme både planeten, samfunnet og enkeltindividet til gode. Behovsstyrt vedlikehold med nøye utvalgte miljøvennlige produkter er et godt eksempel. Fokus på å redusere energiforbruket i næringsbygg er et annet. I tillegg kan nevnes smart vannforbruk, riktig bruk av kjemiske produkter, sosialt ansvar i innkjøp, kvalitetssystemer som ISO og å se på avfall som en ressurs og ha velutviklede avfallskonsepter og kildesorteringsprogrammer.

I praksis skaper bærekraft innenfor facility management effektiv drift, fordi man setter bærekraftinitiativet i system. FM har som sin primære målsetting å koordinere tjenestebehov, etterspørsel og tilbud. Settes dette inn i konteksten med ISO 14001, blir det et kraftfullt verktøy som synliggjør satsingen, setter mål for satsingen og måler og følger satsingen opp.

Hjørnet av taket v et bygg fra innsiden. Dagslys skinner inn gjennom takvinduet og skinner på vinduene som går langs begge sider. Foto

Kontakt oss

Kontakt vårt sentralbord på tlf. 400 00 004 eller finn kontaktinfo til de ulike avdelingene her

Kontakt